UltraSound Technologies
3M
AZO
BIC
BT
CEP
CIF
DBG
GBC
HP
IBM
IXL
JSP
Lec
MIR
NCR
ndd
NEC
OC
OKI
UHU
UNI
Home > Our Brands > UltraSound Technologies

UltraSound Technologies

Fetatrack 310s2 Ante Partum Fetal Monitoring System
Fetatrack 310s2 Ante Partum Fetal Monitoring System
 
£ 1,795.50 (inc VAT)
£ 1,795.50 (ex VAT)
UltraTech PD1CV Vascular Doppler, 8 Mhz
UltraTech PD1CV Vascular Doppler, 8 Mhz
 
£ 219.30 (inc VAT)
£ 219.30 (ex VAT)
Fetatrack 360 Ante / Intra Partum Fetal Monitoring System
Fetatrack 360 Ante / Intra Partum Fetal Monitoring System
 
£ 3,285.00 (inc VAT)
£ 3,285.00 (ex VAT)
UltraTech PD1 Foetal Pocket Doppler
UltraTech PD1 Foetal Pocket Doppler
 
£ 188.10 (inc VAT)
£ 188.10 (ex VAT)
UltraTech PD1+ Foetal Pocket Doppler with FHR Display
UltraTech PD1+ Foetal Pocket Doppler with FHR Display
 
£ 250.50 (inc VAT)
£ 250.50 (ex VAT)
UltraTech PD1v Vascular Doppler, 8 Mhz, Pencil Probe
UltraTech PD1v Vascular Doppler, 8 Mhz, Pencil Probe
 
£ 422.90 (inc VAT)
£ 422.90 (ex VAT)
Home > Our Brands > UltraSound Technologies
call us 0845 826 9500